?> نقاشی مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

نقاشی

آموزش نقاشی

15

 

درابتدای سال باکودکان مهارت‌های حرکتی وآشنایی بارنگ‌ها تمرین میشود. مهارتهای حرکتی شامل نحوه صحیح دردست گرفتن مداد،حرکت دست برا  ترسیم انواع خطوط (خمیده، راست و دایره) وطرز صحیح رنگ‌ آمیزی است.

پس ازاین مرحله نقاشی های موضوعی (انواع حیوانات، اشیاء، گیاهان و…)به کودکان آموزش داده میشود.
درمرحله‌ی سوم، پس از آموزش، بیشتر روی خلاقیت ونوآوری کودکان تأکید می‌شود.

روانشناختی نقاشی کودک

امروزه روانشناسان تجربی معتقدند که رفتارهای گوناگون کودک دردوره­های مختلف رشد بستگی کاملی بتحولات ارثی دررشد نظامهای مغزی وی دارد. پزوهش­های پیاژه نشان می­دهدکه فرآیند منطق وادراک کودک بطور دقیق ناشی ازتحرکاتی است که دراطراف کودک وجوددارد وبا تغییر آن تحرکات می­توانداین فرآیند راکند ویا تندتر نمود. دنیای کودکان وگرایش کودک بدویدن، بازی کردن، خط خطی کشیدن و نقاشی کردن امری غریزی ویا وابسته ب دنیای مخصوص رویارویی کودکان است. درحقیقت اجتماعی کردن رفتار کودک به امکان ارتباط اوبوسیله خطوط وعلائم بستگی دارد. رسم وخط خطی کردن واصولاً هرنوع فعالیت بدوی هنری می­تواند معرف یکی ازاشکال ویکی ازمراحل بازی بصورت تکامل یافته­تر وخلاق­تر آن باشد که امکان بیان ادراک انتزاعی وحالات پیچیده روحی رافراهم می­سازد. دراین مرحله، کودک بطور ناخودآگاه مسائل ومشکلاتی راکه درارتباط بابزرگسالان برایش بوجود می­آید مطرح می­کند ودرست بااین مفهوم است که بازی ومخصوصاً نقاشی برااو بصورت یک فعالیت اجتماعی درمی­آید.
بهمین دلائل استکه بازی نمایشی , نقاشی بعنوان یک علامت بیانگر تحول کودک وسبب ووسیله تکامل اوست: ادراک، حافظه، تخیلات، خلاقت ونیز نیروی تحت تأثیر این فعالیتهای نمایشی قرار می­گیرد وبرای کودک شناسایی امکانات کنترل اعمال اورا فراهم می­سازد.
نقاشی درتشکیل شخصیت وروان کودک اهمیت بسزایی دارد ونه تنهابه اوامکان شناسایی محیط وشرکت خود درآن رافراهم می­سازد ویاسئوالاتی برایش مطرح می­سازد بلکه به او امکان می­دهد تامسائلی راکه بصورت نامنظم ازهمه طرف برایش مطرح می­شود، بشکل صورت بندی شده منظم کند. تصویر کشیدن کودک رادر مراحی که حوادث اطراف رادسته بندی وعرضه می­کند وروند تجدیدی وتکامل یافته­ای را از زمان خط خطی کردن ساده تازمانیکه خطوط معنی دار وبالاخره مبتنی بر قوانین پرسپکتیو وشالوده منطقی رسم می­کند، می­توان چیزی شبیه خواب ورؤیا معنی کرد.
نقاشی نیز مثل خواب ورؤیابه کودک امکان می­دهد تااطلاعات واعمالی راکه ازدنیای بیرون کسب می­کند ازهم جداسازد وسپس آنهارادوباره تنظیم کند. درتصویر کشیدن همانند خواب ورؤیا، کودک خودرا از ممنوعیت رها می­سازد و باما درحالتی ناخودآگاهانه درباره مسائل کشفیات ودلهره­هایش صحبت می­کند. بهمین دلیل اگر تصویر را بر پایه تصحیح نقاشی قرار دهیم و درآن بکودکان از سنین پایین تمرین کپی وتقلید کردن را بیاموزیم اشتباه بزرگی مرتکب شده­ایم.
مدرسه نیز دراین راستا کاری جز تطابق کودک بانمونه­های بی­معنی انجام نمی­دهد. زیراامکان تکامل ودریافت آگاهی از دنیای خارج رااز ورای نمایش نقاشی­های کودک ازاو سلب می­کند. به این ترتیب یعنی با مجبور کردن کودک بتقلید و کپی کردن، مربی ووالدین امکان برقراری هر نوع گفتگو رابا اواز بین می­برند. زیرااورا مجبور بعملی کرده­ اند که او هیچ نیازی درآن نمی­بیند واحتمالاً آنرا نیز کاملاً بیهوده حس می­کند.
درعوض اگر قوه ابتکار کودکان رابا مشارکت وکار گروهی وبیان موضوعات عمومی ودراختیار قرار دادن وسایل ولوازم کامل جهت مطلبیکه اومی­خواهد عرض کند، تقویت کنیم باعث آن می­شویمکه شخصیت کودک ساخته شود و اوبه پختگی فکر برسد. بنابراین باید متذکر شد که نقاشی کودکان فقط یک وسیله پرورش خلاقیت وپختگی کودک ویا شاخص تکامل نیست وانرا باید بعنوان یکوسیله تحقیق ومبادله با محیط اجتماعی بادنیای بزرگسالانکه دراطراف کودک هستند ونشانه حالات عاطفی کودک درنظر گرفت. هنگامیکه کودک با آزادی وبه دلخواه خود طرحی رامیزند، درواقع حالت روحی واحساسات زمان حاضر ونیز احساسات وتحریکات ریشه دار وژرف­تر خود را بیان می­کند. تصویر کشیدن نسبت به دیگر وسایل بیانی دارای دوامتیاز روش شناسی استکه یکی عبارت است ازامکان نظارت ازفاصله دوروبدین ترتیب پرهیز از دخالت غیرمستقیم بزرگسالان در نقاشی کودکان دیگری عبارت است ازامکان مقایسه نقاشی­های مختلف که در زمانهای مختلف کشیده شده­اند.