?> سفالگری مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

سفالگری

سفالگری

128

درکل، بیشتربه حس لامسه وتجسم سه‌بعدی کودکان کمک می‌کند. علاوه براین، اینگونه فعالیت‌ها کمکبه مهارت‌های حرکتی کودک می‌باشد. سفالگری مهدکودک پرواز باینصورت است که درجلسات اول کودکان رابیشتربا گل، سفالگری وظروف سفالی آشنا میکنیم. همچنین طرز کاربا گل سفال وتکنیک‌های آنرابه کودکان میآموزیم.درمرحله‌ی دوم ، مدل رامرحله به مرحله ساخته وکودکان باتقلیداز کار مربی مدل رامی‌سازند وسپس باگواش رنگ‌آمیزی می‌کنند.درمرحله سوم، پس ازتقویت حس تجسم سه‌ بعدی کودک و مهارت‌ها، موضوعیبه کودک داده می‌شود تابا توانایی وخلاقیت خود مدلی رااز موضوع ساخته  رنگ‌آمیزی کند.

بکار گرفتن کودک برای کارهای گروهی، موضوعی دیگر ومهم درکلاسهای سفالگری است چراکه کودک ازتکروی وانزوا درآمده وکم کم جایگاه اصلی خودرا پیدا خواهد کرد. باور خواهد کردکه فکر اوقابل تحسین بوده وبرای مربی ارزشمند میباشد.به محض تشویق او تصور کارهای بزرگتر وخلاقیتهای متفاوت راخواهد داشت. نباید فراموش کنیمکه بهترین رفتارهای اخلاقی رادرهمین کلاسهای هنری می توان جاری ساخت. مطمئنا، کلاسهای ریاضی ویاعلوم و …به اندازه کلاس هنر نخواهند توانست روح کودکرا تجلی دهند.

سفالگری

روانشناسان براین باورند کودکانی که درکلان شهرها ودر چهارچوبخانه های تنگ آپارتمانی بزرگ میشوندبه علت تحرک کم وشیطنتهای کنترل شده، ازنظر روح وروانی درمعرض آسیب جدی قرار دارند وبزرگان ازاین موضوع غافلند. اگر کودکی آرام ودر گوشه ای بیسروصدا سن کودکی اش رارقم بزند شاید ازدید بزرگانمان مثبت جلوه گر شده وجایزه ایبه رفتارشان هدیه کنندولی نباید فراموش کنیمکه اینروند رشد کودک دچار آسیب جدی است.برای بهبود رشد کودک، روانشناسان توصیه می کنند کودکان آپارتمانی خود رابا گِل بیگانه نکنیم. گِل را بهخانه آورده و در دسترس کودک قراردهیم تاتوسط دستان کودک لمس شود وحس شیطنت وبازیگوشی کودک ازطریق دستانبه گِل انتقال داده شود. چرا که گِل تنها ماده ی انعطاف پذیری ازطبیعت استکه ذات انسان بیشتر با آن مانوس است. تداخل گِل وانسان وتحرّک، جسم کودک را قوی بار می آورد وجسم کودک درمقابل بیماریها توان مقابله راخواهد داشت.