?> بازی های آوازی مهد کودک پیش دبستانی چهار ستاره پرواز مشهد

بازی های آوازی

بازی های آوازی

11

کلاس خلاقیت و بازی های آوازی  مهد همراه با وسایل آموزشی مربوط به آن همه روز در اختیار کودکان مهد کودک پرواز قرار می‌گیرد تا بامربی‌های متعهد دراین رابطه به رشد خلاقیت کودکان پرداخته شود.

درباره فواید بازی ونقش آن درپرورش جسم وروح آنها ، پژوهش های زیادی انجام شده است وکارشناسان وپژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی ، نیاز اولیه وضروری کودکان است وهر چه امکان پرداختن آنهابه بازیهای سالم وسازنده بیشتر باشد ،فکر وذهن وجسم آنها بهتر پرورش می یابد وخصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد.

هیچ زمانی جز سالهای اولیه زندگی، بازی تأثیر خود رانشان نمی دهد. پس توجه به سالهای کودکی وتأثیر بازی، ضرورت بسیاری دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است وچه توانایی هایی دارد، دنیا چیست وچگونه خود راباید بامحیط هماهنگ کند. بازی می تواندبه کودک اعتمادبه نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیــری شخصیتـی سالم و مفید. درنتیجه برای اینکه کودک درآینــده، زندگی خوب وبالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است.

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

 1. موجب ارتباط کودک  بامحیط بیرون می شود ودنیای اجتماعی او راگسترس میدهد.

2. موجب شکوفایی استعدادهای نهفته وبروز خلاقیت می شود.
3. همکاری،همیاری ومشارکت کودک توسعه می یابد.
4. با رعایت اصول ومقررات آشنا می شود.
5. همانند سازی با بزرگسالان رامی آموزد.
6. بامفهوم سلسله مراتب آشنا شده وآنرا رعایت می کند.
7. رقابت رامیآموزد وشکست رابطور واقعی تجربه می کند.
8. قدرت ابراز وجود پیدا می کند واز ترس،کمرویی وخجالت بیهوده رها می شود.
9. حمایت ازافراد ضعیف رامی آموزد

نقش بازی دررشد عاطفی

 1. نیاز به برتری جویی را ارضا می کند.

2. موجب ابراز احساسات،عواطف، ترس ها و تردیدها،مهر و محبت،خشم و کینه و نگرانی ها می شود.
3. تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را کم می کند.
4. برون نگری کودک را افزایش می دهد.

 نقش بازی دررشدجسمی کودک

 1. موجب رشد هماهنگ دستگاهها واعضای مختلف بدن می شود.

2. باعث تقویت حواس کودک  میشود.
3. نیرو وانرژی بدن رابه بهترین شکل مصرف می کند.
4. کودک به توانمندیهای فکری وبدنی خود آگاهی پیدا می کند.

نقش بازی -رشد ذهنی کودک

1. دریادگیری زبان نقش بسزایی دارد.
2. دررشد هوشی بسیار مهم تأثیر دارد.
3. با مفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا می شود.
4. رفتارهای هوشمندانه کودک  تقویت می شود.
5. موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک بوجود می آید.
6. زمینه ی بهتر برای تفکر فراهم می آورد.